Xanh Hoàng gia

Trắng Alpine

Nâu gỗ

Venetobeige

Nâu Cognac